ShiKon Budo Kai ČR – Aikido Litoměřice

pageglare001_cr

Rosti blog :-)

Členská schůze

Dne 15.11.2018 od 19:30 proběhne členská schůze oddílu Isshin Kan z.s. v bistru Pekařka. Všichni členové by se měli dostavit, není to povinost, ale právo. Proto Vás všechny srdečně zvu.

Osu! Rosu

  • Členská schůze je usnášeníschopná, účastní – li se na jejím hlasování většina členů Spolku s právem hlasovat. K přijetí rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů. V případě, že se nesejde nadpoloviční většina členů s právem hlasovat do 30 minut od oznámeného zahájení členské schůze, hlasují přítomní členové Spolku s právem hlasovat prostou většinou.
  • Členská schůze zejména volí a odvolává předsedu Spolku a členy kontrolní komise, rozhoduje o změně stanov a o zrušení Spolku likvidací anebo o jeho přeměně.
  • Průběh členské schůze je zapisován. V zápise jsou údaje o datu a místu konání, program jednání, přijatá rozhodnutí a listina přítomných s jejich podpisy. Zápisy jsou v kopii předávány kontrolní komisi.

Adresa: Pekařská 527/16 412 01 Litoměřice

2018

Vážení přátelé, kamarádi, aikiďáci,

Vám všem bych rád poděkoval za uplynulý rok 2017, který jsme společně prožili. Z mého pohledu byl jako vždy plnohodnotný, a i nadále se nám daří společně upevňovat vše, čehož jsme společně dosáhli. Bylo to hodně dřiny a potu, ale mohu Vám zodpovědně slíbit, že nepolevím, ale pokud již nebudete moci, tak přidáme. Cesta k úspěchu je pouze jedna a tou je trénink, trénink a zase jen trénink.

Je možné meditovat pod vodopády v Japonsku po dobu dvou let k dosažení pokroku, ale bohužel neznám nikoho ze svého okolí, kdo to dokázal. Proto zůstanu u toho, co znám a tím je dřina, pot a krev v tělocvičně.

Nedílnou součástí japonského ducha bušidó je dobrota, správné chování, úcta, odvaha, pokora, věrnost, čest, které musíme neustále hledat a všech 7. cností kultivovat v naších srdcích. Pokud se tyto vlastnosti z našeho přístupu vytratí, stane se to, že vše, co dnes vidíte ve společnosti špatného, se stane a bude to považováno za dobré a správné. I malé zlo, je pořád jenom zlo.

Proto Vám všem přeji do roku 2018 mnoho síly, ať najdete ten správný směr pro osobní kultivaci a rozvoj ve všem, čeho chcete dokázat a v neposlední řadě mnoho štěstí, bez kterého se nikdo z nás neobejde.

OSU!!    Rosťa

Keep Your Child Safe!

Steve Rowe
Ondra Musil_ Czech version:
Toto je doba roku, kdy děti navštěvují školu, od dětí záklaní školy a především mládež až po seniorů a na univerzitní studenty.

Rodiče ve své nekonečné moudrosti rozhodnou, že jejich děti budou mít více domácích úkolů a často upustí od výcviku bojových umění a dospívající mládež chodící na univerzitu často odcházejí z oblasti svého klubu a neobtěžují se najít nový.

Tohle je velká chyba!

Proč? Děti, které odcházejí ze základní do vyšší školy, budou muset vstoupit do klubu bojových umění , do výcviku pro dospělé; Protože šikanisté, se kterými se budou setkávat, budou dospělého věku. Jejich trénink se musí změnit, aby se s tím mohli emocionálně a fyzicky vypořádat. Budou brzy vyjíždět sami a se svými přáteli a chodí do nočních klubů a setkají se s ošklivým násilím i se braněmi, jejich těla se rychle mění a pravděpodobně budou trpět pokusy o sexuální útoky, budou se měnit přátelé a pravděpodobně se setkají s lidmi, kteří se budou Snažit jim představit drogy. Pokud jsou schopni udržet své přátele a trénovat ve zdravém, náročném prostředí v klubu bojových umění a učit se, jak se vypořádat se všemi těmito novými nebezpečími, budou mít mnohem větší šanci zůstat zdraví, zdraví a bezpeční.

Domácí úkol a studium mohou být náročné, největší nepřátelé akademického úspěchu jsou rozptýlení a lenost. schopnost trénovat v klubech a doma, aby se naučili zůstat vědomi a zaměřeni se, jsou základní dovednosti. Můžete trénovat jen tak dlouho pokud potřebujete aktivitu, která napraví držení těla, dýchání, povědomí a soustředění – co lepší než bojové umění, které vás také udrží v bezpečí a může být praktikováno kdekoliv a kdykoliv bez zvláštního vybavení?

Univerzity jsou cílem mnoha různých druhů zločineckých, mladých, naivních, nesoustředěných, zranitelných cílů, které umožňují snadné svedení, napadení, znásilnění, sexuální napadení a domácí násilí. Emocionální inteligence, povědomí a dobrá odborná příprava jsou zásadní pro řešení těchto problémů.

Školy a univerzity s mnoha mladými lidmi, kteří neradi připouštějí, že mají tyto problémy. Na konec jedinou osobou, která v této době udržuje mladé děti v bezpečí, jsou nevyhnutelně oni samy. K tomu Potřebují dobrý trénink.

Nejlepší věc, kterou mohou rodiče dělat, je udržet své děti a mládež v bojových umějích, kdykoli je to možné, zajistit, aby získali správný druh výcviku a co nejvíce je v tom povzbuvzbuzovat – pokud tak neučiní, může to mít za následek velmi vskutku vysokou cenu .

Keep Your Child Safe!

Principy Aikido

Studium AI

Nejzákladnějším konceptem Aikido je zharmonizování se s útočníkem. Prakticky řečeno, Aikidoka (člověk praktikující Aikido) použije sílu útoku proti agresorovi, aby provedl páku, hod nebo kontrolu. Když jej útočník táhne, Aikidoka se pohybuje vpřed ve směru útoku. Když se jej útočník snaží odtlačit, Aikidoka se otáčí pryč ze směru útoku. Tímto způsobem Aikidoka přesměrovává sílu útoku až do chvíle, kdy už pro něj není hrozbou. Tehdy je útočník v oslabené pozici, kde na něj lze snáze aplikovat různé kontroly nebo jej házet.
Oporou pro tento teoretický základ je řada principů a metod, které jsou nezbytné pro pěstování hlubšího porozumění a jsou prostředkem k uplatňování tohoto základního principu.

SHITE a UKE (spolupráce mezi partnery)

První z těchto metod je dodržování správné role obou, SHITE i UKE. V tradičním tréninku Aikido jsou shite a uke tréninkoví partneři, ne protivníci. Spolupracují spolu v páru, což vytváří vhodnou atmosféru pro zkoumání a testování často nebezpečných kontrol a hodů. Takováto vysoká úroveň spolupráce vám pomáhá získat nový náhled na útok – namísto nepřátelské ničivé síly v něm začnete vidět pozitivního zprostředkovatele vaší techniky Aikido. Útok se stává pozitivním prostředkem k dosažení vašich cílů.

Soustředěná síla

Další z používaných metod je „SHUCHU RYOKU“ – soustředěná síla. Jedná se o schopnost soustředit svou sílu do jednoho bodu. Jde o použití síly boků, nohou, kolen, břicha atd. ve vzájemné součinnosti tak, aby se vaše energie soustředila na jeden cíl. Takto generovaná síla je větší než síla jednotlivých svalů. Právě schopnost aikidoky generovat takovou sílu umožňuje menší a slabší osobě použít techniky aikido na větší a silnější protivníky.

Síla Dechu

Síla dechu neboli „KOKYU-RYOKU“ je výsledkem souhry cítění (citlivosti), dýchání a rytmu. To umožňuje aikidokovi přečíst pohyb ukeho a vést ho. K tomu, aby člověk rozvinul sílu dechu, není třeba žádný zvláštní způsob tréninku. Přirozeně ji rozvinete soustavným a pravidelným cvičením.

Zvládnutí rovnováhy

V Aikido Shudokan, může být „KI“ ve slově aikido chápáno jako kombinace správného nastavení těla, středové linie, dechu a umocněné síly soustředěné energie. Ačkoli je mnoho výkladů tohoto složitého konceptu, dalo by se říci, že „aiki“ je „mistrovské zvládnutí rovnováhy“.

Překlad některých japonských výrazů:

„Ai“ – překládáno jako harmonie ale i spolupráce

„Shite“ – aplikující

„Uke“ – spolupracující

„Ki“ –překládáno jako energie

(Použito ze stránek SHIN-KIO http://www.shin-kyo.cz/principy-aikido.html   Přeloženo ze stránek Aikido Shudokan Melbourne  http://www.aikidoshudokan.com.)

17.12.2015 – trénink dětí

Vážení rodiče,

z důvodu mé nemoci (nachlazení) musím zrušit poslední trénink dětí v tomto roce  dne 17.12.2015. Bouhužel mě nemohou zastoupit kolegové, proto jsem nucen přistoupit k tomuto řešeni. Tréninky začnou znovu 4.1.2016 pro velké děti a malé deti budou mít první trénink 7.1.2016.

Všem přeji krásné Vánoce a bohatého Ježíška.

Rosťa

Aikido Ken

Při cvičení s bokenem se cvičí krátké sestavy – katy. Pro přehlednost přidávám názvy jednotlivích cvičení, které používáme.

1. Ippon me

2. Nihon me

3. Sanbon me

4. Yonhon me

5. Gohon me

6. Roppon me

7. Nanahon me

8. Happon me (Hachihon me)

9. Kyuhon me

10. Juppon me

11 Ju ippon me

12. Ju nihon me

13. Ju sanbon me

14. Ju yonhon me

Bokken1

Sensei

 

V Japonsku se vlastně každý, kdo se honosí akademickým titulem nazývá Sensei.

Rovněž ale např. v oblasti japonských bojových sportů se učitelé nazývají také Sensei. V užším slova smyslu to znamená „Učitel cesty“. Protože se jedná především o zdvořilostní titul, sám dotyčný ho nepoužívá. Např. v bojové technice Dojo dochází během výuky mezi učitelem a žákem k zvláštnímu vztahu (jap. Ishin Denshin, slovně – od srdce k srdci). Mezi žákem a učitelem se vytvoří pouto a žák svého učitele oslovuje uctivě jako Sensei.

I každý učitel se nazývá “Sensei” (先生). Například mladinká 20 letá učitelka ve školce může být 50letým rodičem oslovena jako Sensei, nebot tato mladá vychovatelka je učitelkou jeho potomka. Nahrazuje to zde oslovení Paní/Pane – je to jednoduše ukázka respektu k této oslovené osobě. V Japonsku jsou takto oslovování právníci a lékaři, protože se předpokládá, že znají více, než ostatní. Rovněž je pravda, že je tento název v Japonsku používán někdy až přehnaně. Nicméně japonský učitel je všeobecně na celém světě titulován svými žáky jako „Sensei“.

Vyvstává otázka: jak se stane z člověka “Sensei”?

Ten, kdo učí, se takto nazývá. Ale může to také být tak, že jím nebude právě ve chvíli, kdy vyučuje. Záleží to na tom, co vyučuje. Když učí Aikido, je učitelem jen po tu dobu, co je na žíněnce. Protože když se nachází několik hodin jako učitel Sensei na této žíněnce, je nepraktické, aby mimo ni hned zas oslovení měnil. Od Sensei učitele se očekává, že se i v normálním běžném životě chová jako učitel. Takto může toto oslovení používat i během dne a nemusí ho neustále měnit.

Zde se naskýtá otázka: Jak se má během dne učitel chovat a jednat?

V Zen-Buddhismu se vyvinula myšlenka „rozumět životu“. Vychází z toho, že se člověk cítí jako znovuzrozený, jakmile pochopí, o čem život je.

SEN (先) znamená „dříve“ a SEI (生) značí „narozený“. Znamená tedy Sensei doslova „někdo, kdo byl dříve zrozený“. Myšleno je tím spirituální a ne tělesný porod. Původní originální význam slova Sensei je „někdo, kdo byl dříve spirituálně zrozený“. Když se někdo drží tohoto významu, měli by být Sensei nazýváni jen ti, kdo životu skutečně rozumí. Kromě toho se Sensei 24 hodin denně chová i ve všedním životě jako učitel.

Iva Höllmüller

Reiki-Mistr/Učitel

© Cypyright text Iva Höllmüller

Tento článek je možné v nezkrácené a neupravené podobě volně kopírovat a dále publikovat nekomerčním způsobem, pokud bude připojena celá tato poznámka včetně aktivního odkazu zdroje www.reiki-oasa.cz.

 

Nekonvenční článek na zamyšlení :-)

 

 

MUDr. Petr Lukeš podruhé

9. 9. 2011

 

Proč nekonvenčním? Protože konvence nám, a zvláště malým dětem, komplikují život. A v období puberty (a i později) se proti nim teenageři bouří. Abych to vysvětlil: šla maminka s tříletým dítětem ze schodů a já šel náhodou proti nim. Maminka, aniž by sama pozdravila, povídá soustředěnému dítěti – pozdrav pěkně pana doktora. To vzhlédlo, udělalo krok do prázdna a sypalo se ze schodů. A já měl hned práci.

Rodiče by měli jít příkladem, a ne komandovat. Dítě kopíruje matku. Příklad: když si matka holí chloupky na nohách, dítě vezme holicí strojek a dělá totéž. Když matka vaří, dítě chce vařit taky.

Konvence jsou pro snoby, kteří nám pak určují, jak se máme chovat a spisovně hovořit. Můj otec měl na to vtip: Dva pražští Pepíci se baví a jeden se ptá druhého – hele, vole, co jsou to za lidi ti snobové? – No to jsou lidi, co místo hovno říkají nikoliv.

Život je jako mince. Má dvě strany. Panna je ta slušná, snobská, a orel ta sprostší, ale realistická. Co myslíte, že každému v životě denně ráno padne – panna, či orel?

Ještě bych chtěl předeslat a zdůraznit, že nerozvíjím teorie, ale říkám zkušenosti – empirii, převážně svou. Rozdíl mezi teorií a empirií je v čase. Teorie je dočasná, než se objeví další chytrolín a tu předchozí vyvrátí logicky znějícími argumenty. Empirie, neboli zkušenost, je trvalá a já tomu říkám „rozbitá huba“. Když předáváte rozbitou hubu, zvláště svým potomkům, tak tomu moc nevěří a říkají si – co když ten táta kecá, musím to zkusit sám.

Tedy: nic nevnucuji, pouze s vámi sdílím své zkušenosti.

Měl jsem nejmenší nemocnost na celé Moravě, to mám potvrzené ze Všeobecné zdravotní pojišťovny i z Pojišťovny ministerstva vnitra. Nejmenší počet chroniků, nejmenší počet onemocnění z braní antibiotik a tak dále.

Zápal plic u dětí, antibiotika

Dítě prý má zápal plic, dostane antibiotika. Přes den nezakašle. Večer lehne do postele a kašle a kašle a kašle. Rodič ale nepřemýšlí tak, že dítě přes den lítá, nic mu není, jakmile ale lehne do postele, začne intenzivně kašlat.

Antibiotika jsou bez efektu, navíc třeba rozbory zjistí, že dítě nemá zánětlivé markery. To znamená zvýšené leukocyty, není zvýšená sedimentace, CRP – a ten se zvyšuje už po několika hodinách, jakmile do vás vlítne nějaký virus či bakterie.

Na parazity nikdo nemyslí. Když já pak dávám přípravky na škrkavky a roupy, matky se diví, že dostaly léky proti parazitům. Ti červíci leží v plicích tři týdny a děcka jsou z toho strhaná, kašlou celou noc, matky jsou naštvané, otcové taky, kantoři taky, protože to přetrvává i v dopoledních hodinách, protože děcka mají překrvené dýchací cesty. Když uděláte rentgen, najde se tam zastínění, které skutečně ukazuje na pneumoponii. Musíte si to dát dohromady a říct si – toto už má potřetí, vždycky tři neděle se čtrnáctidenní nebo i delší pauzou, a pak to znovu začne. Pro parazity je typické, že začnou klást vajíčka v době novoluní – týden před dozráním měsíce a týden po.

Možná tomu nebudete věřit, ale já jsem třeba za týden měl pět svých registrovaných dětí a patnáct nepříslušných, se kterými přišli rodiče za mnou na radu: nešlo by mu zvednout imunitu apod. Samozřejmě, že jsem si pomáhal ještě laserem, udělal jim akupunkturní body, které mají vliv na zvýšení imunity.

Používal jste tedy i čínskou medicínu.

Ano, ale laserovou, která byla bez bolesti. Ta děcka ke mně chodila ráda, protože to nebolelo, chodila na světýlko, a ještě měla doporučenou Coca colu a zmrzlinu a k tomu sladké ledové kuličky.

Proč sladké ledové kuličky a dokonce každou hodinu?

Matky se divily. Tak jsem říkal: podívejte se, nás v mikrobiologii vždycky učili, že 90 procent těch nejpatogennějších mikrobů, jako jsou streptokoky a pneumokoky a podobně, se množí od 45 do 90 minut. A když jim za 60 minut dáte něco ledového, nemůžou se namnožit. Proč studené kuličky? Když nechceme, aby nám něco sežrali mikrobi, dáme to do mrazáku nebo lednice. Ty naše drobečky tam dát nemůžeme, takže jim musíme každých šedesát minut dát něco studeného do toho krčku. Matky koukají, pak to vyzkoušejí a zjistí, že to funguje. Proč třeba toto neříkají děckaři?

O parazitech toho zatím moc nevíme

Moc o nich nevíme, spíše tušíme. Světová zdravotnická organizace říká, že dětská populace je z 80 procent promořena roupy. A ti jsou tam furt. Likvidujete je léky, ty však likvidují pouze dospělé jedince. Nezlikvidují jejich vývojová stádia – vajíčka, larvy, které v nás pak dělají ten binec – spolu s plísněmi snižují imunitu. Zde je vysvětlení všech těch hrozných kašlů a podobně. A proto by se měly občas ty antiparazitární přípravky dávat. Není ale jen dětský roup a dětská škrkavka, jsou i kočičí a psí roupi a škrkavky. Ti u lidí nedojdou do vyspělého jedince, ale jen do larválního stádia, takže děcka můžou ty larvičky mít v sobě třeba rok. Ony se tam salaší a když mají příhodné podmínky, začnou se hýbat, dělat paseku a děcka začnou kašlat nebo mít potíže s čuráním, protože se larvy hodně usazují v močových cestách. Nebo se děti pomočují – to dělají krevničky, pak se usazují v játrech a plicích a bohužel i v mozku. Přes lymfatický systém se dostávají do nosohltanu – do středouší, do mozkové tkáně. Vznikají také parazitární zápaly mozkových blan a ono se vůbec nepřijde na to, proč. Dále polypy v dutinách, objevují se i u populace dětské.

Jak s touto skutečností pracuje lékařská veřejnost?

No, ono se to těžko diagnostikuje, lékař by se o to měl zajímat, měl by to znát. Měl by totiž pacienta víc zpovídat. To už lékaři zapomněli!

A hlavně – doktor teď už spoléhá jenom na laboratoř. Co dostane z laboratoře, je posvěcené, co nedostane z laboratoře, pokrčí rameny a řekne – nevím. Bohužel, spousta onkologických onemocnění nejsou onkologická onemocnění. Imitující onkologický nález vám třeba udělá plíseň, která se jmenuje aspergilus. Ta se lokalizuje do našich mateřských znamének, a pod ním jsou paraziti schovaní. Jak se do něj šprtne, rozseje se. Nebo třeba takový měchožil zhoubný, to je lahůdka, ten vám imituje nádor v břichu, a on to vlastně není nádor. Onkomarkery vám vyjdou negativně, a přitom máte v břiše rakovinu jako bejk. Onkologové začnou dávat chemoterapii, ozařovat a ten človíček chřadne… a nakonec ho zabije parazit, nikoliv rakovina.

Těch parazitů kvůli tomu, že se otevřely hranice, je čím dál víc. Jsou tu ty, které tu vůbec nebyly. Třeba z Egypta se vozí tyfus. Tam to přenáší blecha. Je tam často nedýchatelno, blech hromada. Za mnou přijde maličký človíček a má na kůži příznaky skvrnitého tyfu. Tak se ptám – to vypadá jak skvrnitý tyf od pyramid. A rodič řekne – jo, my jsme tam byli před rokem.

Cestování může přinést nebezpečí přes všechna opatření – tedy evropský servis a sterilitu v hotelích?

Jistě. Třeba spousta parazitů je z Turecka. Ti, kteří tady třeba vůbec nikdy nebyli. Motolice ze skopového jdou přímo do slinivky břišní. Dokonce se říká, že 40 procent slinivek, které jsou nabourané, jsou způsobeny motolicemi právě od skopového. Když to zasáhne sekretorickou část, je z toho diabetus, když extretorickou, přijdou záněty. A když to trvá moc dlouho, může se to zvrhnout až do rakoviny slinivky. Na tu parazitologii tady vůbec nikdo nemyslí.

A to je teď hodně módní záležitost v alternativní medicíně.

Protože je to těžko detekovatelné, tak se tomu každý spíš vyhne. Než se parazit namnoží, trvá to někdy rok i déle. Paraziti jsou taková chytrá stvoření, která nechtějí naštvat svého hostitele. Oni s ním jsou pořád v symbióze a teprve až se namnoží do velkého množství, tak se obyčejně roznesou po těle, a pak to bouchne. A pak se všichni diví, jak to, že je tolik chorob, nad nimiž si doktoři lámou hlavu! A zapomínají na oblast právě parazitologie.

Když znáte průběh parazitárních chorob a posloucháte pacienta, jak vykládá, zeptejte se ho – byl jste tam a tam? Najednou vám naskočí – krevničky si mohl dovézt, motolici, svalovce, který se u nás teď začíná hodně rozšiřovat vinou importovaného vepřového masa, které se sem vozí za laciný peníz… Tam se vůbec nedělají testy. Svalovců je v lidech moc. Říkají – mě bolí rameno, sval, a diví se, proč najednou. Když se ho pak začnete ptát, tak se vám sejdou informace. Většinou ten svalovec vejde do místa, které bylo nějakým způsobem tangované: člověk spadne, narazí si bok… a najednou tam má svalovce. Ten je šťastný, že našel místo, kde se může usalašit. A když se člověk do stejného místa praští ještě jednou, svalovec se roztrhne a když zrovna má vajíčka, tak je to katastrofa – ty se rozesejí do celého těla.

Lidé třeba právě proto nevěří lékařům. Co mají tedy dělat?

To, o čem mluvím, je hrot ledovce, není to tak časté. Člověk by měl ale zavzpomínat, kde kdy pobýval. A když mu doktoři řeknou – to je divný, onkomarkery nemáte…

Teď se vyvíjejí přístroje, které detekují frekvence těch různých parazitů. Je to přístroj založený na vegetativně rezonančním testu, kdy se zjistí, kolik vibrací dává škrkavka, kolik roup, tasemnice a podobně.

To abychom dnes byli pomalu každý sám sobě doktorem.

Bez medicíny se neobejdeme. Třeba chirurgie je důležitá, bez ní bychom se neobešli. Akorát se strašně moc používají věci, které by se používat neměly, jako jsou různé kortikoidy, cytostatika na nevysvětlitelné revmatismy a podobně. Pak to má katastrofální následky.

Pořád hledám radu pro lidi. Chodí po doktorech a jsou z nich zmatení. Co mají dělat?

Alternativci mají biorezonanční mašinky, které zjistí ty plísně, parazity a podobně, a pak se to léčí zase tou biorezonancí.

Jaké jsou dnes nejrozšířenější choroby, kterým lze předcházet?

Plísně nám podstatně snižují imunitu.

Mezi obyvatelstvem je rozšířena řada plísní, které nám snižují vitalitu a hlavně imunitu. Nejčastější plíseň je moučná – Candida albicans. Ta se objevuje již za 3-12 hodin na pečivu, které necháme uloženo v igelitu. Tato plíseň způsobuje moučnivku na sliznicích dutiny ústní, hlavně u dětí, a u žen na přirození. Situaci podporují i ostatní plísně, hlavně na burácích, které produkují nejhorší jedy – aflatoxiny. Dále plísně podporují antibiotika braná opakovaně a dlouhodobě. Plísně jsou zákeřné proto, že nám nedělají teploty, pouze je nám slabo a divně, a snadno pak chytáme běžné infekce.

Proč?

Protože se navazují na receptory T-lymfocytů, což jsou naši buněční zabíječi v první linii obranyschopnosti. Ty ztratí svou důležitou funkci mikrofágů, a pak viry a bakterie mají volný vstup do těla. Pak se divíte, že jste opakovaně nemocní. Když to pacientům vysvětlím a oni dodržují určité zásady, pak za půl roku přijdou a řeknou – víte, že jste měl pravdu? Teď už je mi podstatně líp a mám více energie.

Pijme colu, je v ní cukr!

Když řeknu, že Coca cola je nejzdravější nápoj u nás, tak 90 procent lidí, kteří jsou zblblí podplacenými lékaři, se chytne za hlavu a myslí si něco o mé pomatenosti. Když chci psát nebo povídat o Coca cole, tak své tvrzení musím mít podložené, což se o mnohých pisatelích říci nedá.

Já vypiju denně 2 litry coly. Nepředpokládám, že by doktoři byli tak hloupí sami od sebe, když vystudovali medicínu, a že by si nepamatovali, že například kyselina fosforečná je pro nás nejdůležitější kyselina na této planetě. Drží totiž genetický kód DNA, protože ta jediná je schopna tvořit esterické můstky, které drží šroubovici DNA, aby se nerozpadla. Kdybychom tu kyselinu neměli, budou se rodit různé zrůdy. Coca cola, která je kyselinou fosforečnou konzervovaná, nám vůbec neškodí, právě naopak.

Další důležitou funkcí kyseliny fosforečné je její schopnost tvořit makroenergetické vazby v ATP, dále s glukózou a fruktózou a kyselinou pyrohroznovou. Při odštěpení jedné molekuly této kyseliny se uvolní energie 12 kcal, která je okamžitě zpracována pro další funkce a reakce v buňce (opakování pro lékaře).

Rovněž s despektem je tvrzeno, že výborně vypucuje záchod a povolí šrouby. Zkoušel jsem to, ale není to pravda. Když chcete vypucovat varnou konvici, použijete na to ocet nebo kyselinou citrónovou, a nikdo vám neříká – kromě mne – že je to šméčko pro tělo.

Kyselina fosforečná a fosfáty se dřív, kdy ještě nebyl farmaceutický průmysl tak hladný, používaly do mýdel, čistících prostředků a saponátů. Nyní se fosfáty pomalu odstraňují a do čistících prostředků a saponátů se dávají bioenzymy, které člověku škodí. Fungují totiž jako dráždidlo a alergen na sliznici dýchacích cest. Takže: když si kupujete prací prostředek, kde je psáno velkým písmem bez fosfátů, je velmi pravděpodobné, že si přivodíte alergii.

Jakou cestou jsme v minulosti získávali kyselinu fosforečnou?

No, ze stravy. Když jíte maso, tak ze stavby masa samého, ale i z buněk ostatní stravy, protože obsahují DNA. Coca-colu piju již od roku 1963, kdy jsem ji dostal jako odměnu za to, že jsem udělal přijímačky na zdejší gympl. Vím, že je to nejzdravější nápoj u nás, protože obsahuje kromě kyseliny fosforečné trávící fermenty, které jsou podobné wobenzymu.

A za ten platíme velké peníze, když ho potřebujeme.

Coca colu vymyslel v roce 1885 americký lékárník John S. Pemberton z Atlanty v Georgii a při výrobě mimo jiné použit extrakt z cocy a colových ořechů. Nápoj se prodával v okolních lékárnách jako „tonik stimulující mozek“. Kdo má trávící problémy jako například zvracení a nechutenství a dá si vyštěrchanou a mírně naředěnou ledovou coca colu, tak se mu udělá dobře. Bohužel přesto, že to lidé již vyzkoušeli, se nikomu nerozbřesklo. Že by si řekli, že na zanícený trávící trakt se dá šméčko a ono se to vyléčí…

Dále by si měli doktoři vzpomenout, že naše kosti jsou složeny z 85 procent z fosforečnanu vápenatého. To je ohromná zásobárna vápníku a kyseliny fosforečné. A jak někdo tvrdí, že Coca cola odvápňuje, tento proces není tak jednoduchý. Protože naše kost je tvořena a odbourávána dvěma druhy buněk. Jedny se jmenují osteoblasty, které tu kost staví za pomocí alkalické fosfatázy. A dále máme osteoklasty, které kost odbourávají, a tuto reakci katalyzuje (spouští) kyselina citrónová.

Ta je ale dnes téměř ve všech potravinách.

Ano, kvůli kyselině citrónové, která se dnes sype téměř do všeho, je tolik osteoporóz a mnoho lidí je léčených vápníkem, hořčíkem a ženy ženskými hormony.

No a co ten cukr?

Nechápu, proč je cukr tak zavrhovaný, když ve fyziologii ve 2. ročníku na medicíně je napsáno, že srdíčko jedním stahem vypudí 1,2 dcl krve, za 1 minutu je to kýbl krve a za den cisterna o 10.000 litrech. Osmdesátiletý člověk načerpá srdíčkem 350 milionů litrů krve, což je celá Křetínka, než začne přetékat. Měli by si všichni uvědomit, na co to srdíčko jede. Myslíte si, že na cereálie, jogurty, na makrobiotické potraviny jako například naklíčené obilí a podobně? Ne – jede na cukr, a to právě na hroznový cukr – glukózu, která je obsažena v řepném cukru společně s ovocným cukrem – fruktózou. Další orgán, který jede na cukr, jsou játra. Bez glukózy a kyseliny glukuronové bychom nestrávili a nezlikvidovali spoustu toxinů, které dostáváme v každodenní potravě. Hroznový cukr nám jede do svalů, takže když sportovec chce podat výkon, musí dostat dostatek cukrů. Ale nejdůležitější orgán, na který cukr jede, je naše mozkovna. A to opět na hroznový cukr. Zase se najdou lékaři, kteří budou tvrdit, že cukr je jed. Můj otec, také lékař, říkával mé matce: „Slaď tomu Petrovi trochu víc, jeho příroda neobdařila jiskrným intelektem, tak ať mu to více myslí a všechno si pamatuje“. Myslím, že díky otci jsem to, co jsem, že jsem si třeba udělal i druhou vysokou školu. Dále fruktóza, která je druhá molekula v sacharóze, je důležitá jako velký zdroj energie, ale hlavně pro pány je motorem bičíku našich spermií. Proč se tedy potom všichni diví, že máme tak nízkou pohyblivost spermií a spousta pánů nemůže oplodnit svou partnerku? Také tvrzení, že cukr a jeho nadměrný přísun, by mohl způsobit cukrovku, je rovněž mylné. Při glukózotolerančním testu je slinivka schopna zpracovat za 2 hodiny 7 dkg podaného cukru a glykémie nám klesne na normál. A o slinivce platí totéž, co o každém jiném orgánu v těle. Když chcete mít vyfachčené svaly a srdce, musíte je trénovat.

Víte dobře, že když si člověk zlomí nohu a dají mu ji do sádry, tak za 3 týdny proběhne atrofie z inaktivity a stehenní sval se zmenší o ¼ svého objemu. Takže u mne je nejvíce vypracovaná slinivka, protože už od rána dostává 5 kostek cukru v kávě, v zápětí mnoho sklenic Coca coly a moje beta buňky Langerhanzových ostrůvků si patrně už říkají, kdy nám dá pokoj, abychom mohly také atrofovat.

Své povídání bych rád zakončil zvoláním citátu Julia Fučíka „LIDÉ, MÁM VÁS RÁD, SLAĎTE!“ (snad se vám rozbřeskne a přijdete na to, komu to prospívá…)

Nízkotučné potraviny, tvarohy, jogurty

To je to největší šméčko, které může být. Tuk je chemicky odstraněn. Nikdo z dlouhověkých, s nimiž jsem mluvil, by si nekoupil nízkotučný tvaroh, nejedí Hery, Flory. Oni jedí máslo.

Jogurt už se nedělá tak jako dřív. Ten se dělá tak, aby vydržel co nejdéle. Za našich mladých let jste snědla dva jogurty a víc jste nemohla, protože jste si zažívací trakt osídlila mikroby, které potřebujete – laktobacilem, který měl reprodukční schopnost. Pak už jste jogurt nemusela, protože si tělo řeklo, že má dost, stačilo třeba dvakrát do měsíce.

Ten laktobacil, který je třeba v Actimelu, je udělán velice šikovně – on má enzymatické schopnosti dál, ale hlubokým zmrazením ztratil reprodukční schopnost. To, co má odvést, tam odvede. Ale musíte ho pít denně. To je velice geniálně vymyšleno.

Je to opravdu tak, že je to úmysl?

To už si přeberte, jak umíte.

Ten lék nezmizí, farmaceutické firmy na něm vydělávají.

Říká se, že cholesterol je strašný, ale opak je pravda. Všichni by měli vědět, že cholesterol je základním stavebním kamenem našich nejdůležitějších pohlavních (ženských i mužských) orgánů (kůry nadledvin) – kortikosteroidů proti zánětu a hormonů udržujících náš minerální metabolismus – aldosteronů. Dále je základním stavebním kamenem buněčných membrán a spolu s fosfolipidy a bílkovinou tvoří celistvost buňky.

Státní ústav pro kontrolu léčiv vydal ve Zdravotnických novinách článek, že léky na snížení cholesterolu zhoršují paměť, sexuální funkce, způsobují deprese, zhoršují pohyb, spánek, vyvolávají pneumopatii. Internista by se měl zeptat – spíte dobře? Už nebudete. Máte dobrou paměť? Už si budete pamatovat kulový. Jediné, co vás bude těšit, je fakt, že máte nízký cholesterol. Jestli jste měl dobrou náladu, budete trpět depresemi. Jestli jste dosud vyběhl jako fretka do třetího patra, nyní už polezete zadýchaný, protože budete mít instersticiální pneumopatii. Jediné, na co ty léky nemají vliv je to, že se dobře vymočíte. Tohle napsal ústav pro kontrolu léčiv! Ten lék už by dávno zmizel, ale protože farmacie na něm vydělává, prodává se i nadále. Lidi se akorát musí seznámit s jeho negativními účinky.

Nepřipadá vám to tak, že je potřeba nás jaksi udržovat jako méně schopné?

Tímto způsobem probíhá tichá genocida bílého obyvatelstva. Jediná moudrá plemena, která si do tohoto nenechají kecat, jsou žlutí a Rusové. Jak jsem je dřív moc nemusel, teď je obdivuju, protože odtajnili tolik věcí včetně parazitologie, že vám lezou oči navrch hlavy. To všecko jsou odtajněné věci, které se dělaly jako kosmický výzkum.

Vedle informací, které jste teď podal, byste měl podat informace relevantní tak, aby si lidi neřekli – vždyť on je úplný magor.

Já jsem své ego už dávno poslal ke všem čertům, takže je mi jedno, jestli si o mě někdo myslí, zda jsem či nejsem magor. Ten, kdo je ješitný, by toto nepustil. Ti, co jsou moudří, si to přeberou a řeknou – asi to nebude tak hrozné, já vyzkouším. Třeba někdo, kdo to vyzkoušel, řekne – ty jeho metody byly hrozné, a víc nepřijde…

Člověk má prý jíst to, co se vypěstuje doma?

Ano, v mírném pásmu. Někteří lidé se chlubí tím, že se cpou množstvím mandarinek, pomerančů a podobně. Mně osobně po nich zas tak moc dobře není. Jižní ovoce se trhá ne úplně zralé. Takže je tam podstatně víc kyselin, než bychom si přáli. Tělo je musí něčím vysrážet, aby to nevadilo organismu. A k tomu tělu slouží vápník a hořčík. A když to jedí ženy po přechodu, zjistí jim osteoporózu. A najednou musí brát preparáty, aby se zachovala ženská hormonální aktivita spolu se správnou vápenatostí kostí – tedy ženské hormony a kalciové preparáty, které jsou poměrně drahé. Tak to je začarovaný kruh. Chlapi tento problém nemají, protože místo pojídání citrusů a pití džusů pijí pivo.

Přepálené oleje způsobují vysoký krevní tlak

Vazivo nám likvidují přepalované oleje. A to jsou věci, které nenajdete v knížkách. Oleje se přepalují při 125 stupních, kdežto sádlo až při 180 stupních. Kdyby se všichni vrátili do dob našich předků a zvlášť těch, kteří se dožili vysokého věku, zjistí, proč tu byli tak dlouho – vařili na sádle. Oleje, které se mají používat za studena, jsou drahé a smažit se na nich nemá. Oni ale na flašku napíšou, že se na nich může smažit.

Dal jsem si tu práci, že jsem si vytáhl z matrik nejstarší obyvatele tady na Boskovicku – v Kunštátě, Olešnici, Letovicích, Boskovicích. Obcházím stařečky, kteří nejsou na Sadové, a ptám se jich, jak to dělají, že jsou takoví čiperní, a co vaří. Teď už jsem důchodce a když přijdu za tím pětadevadesátiletým staříkem, tak on mi říká: jó, mládenečku, to my za mladších let jsme toto vůbec neměli. Když jdeme do obchoďáku a vidíme barevné regály, tak zrychlíme krok, protože tam je nejvíc těch šméček. Tito staříci dokázali, přes všechny ty žvásty v masmédiích, že jejich životní zkušenosti svědčí o správnosti jejich životosprávy.

Dal jsem si tu práci a vypsal jsem si, co by člověk podle těchto staříků neměl dát do pusy. Tento seznam dám k dispozici, které doporučuji jako Lukeší desatero.

Ti staří lidé smaží jen na sádle?

Mám zážitek z Kunštátu. Po sametce jsme začali prohlížet děti v ordinacích, a ne ve škole, a já jsem z celé kunštátské školy vytestoval 45 dětí, které měly vyšší krevní tlak. Byl tam jeden, který měl tlak 180/120. Poslal jsem ho do nemocnice; za 14 dnů ho vrátili, že mu tlak klesl, s diagnózou juvenilní hypertenze. Za tři měsíce se objevil v ordinaci znovu, tak jsem mu změřil tlak, a zase měl 180/120. Tak jsem ho poslal znovu do špitálu, on za tři neděle zpět, diagnóza potvrzená. Náhodou jsem se octl o desáté přestávce ve škole a z těch 45 dětí jsem potkal minimálně polovinu, jak chodí po chodbě a každé si nese pytlík slaných buráků nebo čipsů. Říkal jsem jim: děcka nejezte to, vždyť ten vysoký tlak máte z toho! Byli před pubertou nebo už v pubertě, a tak mi řekli: nestarejte se! Pozval jsem si rodiče a začal jsem jim to vykládat. A zrovna matka toho, co měl tlak nejvyšší, neměla na synka čas, ale byla velice šikovná podnikatelka. A tak jsem jí doporučil, ať toho podnikání nechá, protože nebude mít dědice. Ona mi řekla, ať mu dám nějaké patáky a nestarám se, co jí. Takový tlak, jako měl její syn ve třinácti a půl, má dospělý chlap v pětasedmdesáti. A to srdce to nevydrží déle než pět, sedm let; kdyby byl sportovec, tak deset. On je mladý, dejme mu dvojnásobek, dejme mu patnáct. To se stalo v roce 1993. Kluk dnes má 28, je v invalidním důchodu, váží 130 kilo a chodí se dívat na děcka, jak bruslí a sportují, pohybuje se jak malý golem a moje prognóza se asi naplní.

Když mi někdo řekne, že olej je zdravý a že opakovaně přepalovaný ve fritéze neškodí, tak mu musím oponovat. Já jsem čipsy a slané buráky miloval taky; když jsem je viděl, slintal jsem jak Pavlovův pes. A tlak mi začal postupně stoupat. Od roku 1993 jsem neměl v ústní dutině nic, co by bylo připravováno na přepáleném oleji. Zatím se mi to vyplácí.

Smažené prostě zvyšuje tlak. Když sníte sto tisící pytlík buráků či čipsů na stokrát přepáleném oleji, je to, jako byste snědla tabletečku cyankáli. Přepalované tuky vyčerpávají žluč a žlučové kyseliny, které jsou nosiči sírových můstků do našeho vaziva, aby bylo pružné. Proto po smažených jídlech máme bolesti kloubů a úponů svalů, které dostávají zabrat ještě rychlosolemi.

Sůl jako taková je zdravá

Existuje něco jako sodnodraselná pumpa v buňkách, kdy draslík vynáší binec mimo buňku a na jeho místo nastupuje sodík. Vzápětí se vymění. Měli by si všichni biochemici oprášit tento mechanismus. Sůl ale škodí, když už máte poškozené ledviny. To zadržuje vodu a způsobuje nástup vyššího tlaku. Naopak, když jsme zdraví, podporuje sůl rychlejší očistu veškerých nedobrot z organismu.

Jak je to s rychlosolemi?

Ony ty rychlosoli se sypou nejen do uzenin, ale i do tavených sýrů – čím více je roztíratelný, tím více je v něm rychlosoli. Rychlosůl je dusitan draselný s dusičnanem sodným v poměru 2:5. Dusitan draselný rozpouští sírové můstky v elastinu, což je základ cévní stěny. Proto se vyskytují křečáky, hemorroidy, krvácení z dásní při čištění zubů. Dusičnan sodný rozpouští i sírové můstky v našem kolagením vazivu, které je základem kloubních chrupavek, úponů šlach a plotének. Proto je tolik tenisových loktů, bolavých ramen, vyskočených plotýnek a ostatních pohybových poruch.

Rychlosůl se u nás používá od roku 1968. Od té doby vzkvétá ortopedie, výměna kyčelních a kolenních kloubů, a stává se královnou medicíny. Ve veřejných stravovnách i ve školách se musí vařit na oleji, což dokončuje dílo zkázy našeho pohybového aparátu.

Tyto potraviny jsem kdysi hodně miloval… Za pouhých 11 měsíců jsem si utrhl achilovku, a přemýšlel potom, proč. Pak jsem měl taky 21 x vyskočené plotýnky, a když mě odvezli do Brna na operaci a řekli mi, že každá druhá tato operace končí ochrnutím a na vozíku, rozsvítilo se mi v hlavě. Držel jsem 17 dnů hladovku, pil jsem 6 litrů denně a dal jsem se do pořádku. Vzpomněl jsem si, že to stejné jedí i mí pacienti, kteří za mnou chodí. Jenže oni stejné množství jedli průběžně po celý rok, a já za měsíc. Následek byl ten, že jsem kvůli tomu málem ochrnul.

Velkou chybou našeho zdravotnictví je jeho atomizace. Celostní medicínu již téměř nikdo neumí. Když jsme se přistěhovali po válce do Boskovic, bylo zde na celý boskovický okres 20 doktorů včetně zubařů a stále se na giganty obvoďáky vzpomínalo, jak zvládali 50 tisíc obyvatel – doktoři Mareš, Výbora, Kocman, Zeman, Treu a další, kteří uměli všechno a diagnózu, velice přesnou, dělali na podkladě anamnézy (pohovoru s pacientem).

Teď se převážně spoléhá jen na laboratoř a ostatní přístroje a nad pacientem se málokdy sejdou jednotliví odborníci všichni najednou. Nyní je tu přes 200 doktorů bez zubařů a nevypadá to, že by si váleli šunky. Někde je chyba a protože lidi nesladí, tak se jim ani nerozbřeskne.

 

Zdroj: Jitka Melkusová (Jim), www.boskovicko.cz

Editace: adastra 2011

 

Seminář Praha

Milý cvičenci Aikida!!!

od roku 1999, kdy jsem založil oddíl  v Litoměřicích se nikdy nestalo, abych na seminář aikida jel naprosto sám. Nevím, co se to s vámi děje.  Aikido není o tom jen brát, musíte se naučit taky dávat. Jsem z Vás hodně v rozpacích. Z tohoto důvodu jsem seminář v Litoměřicích zrušil. Jen doufám, že se nad sebou zamyslíte a příště mě v tom nenecháte samotného. Příležitost k tomu ještě  dostanete. Pokud si myslíte, že vám semináře nemají co dát, hluboce se pletete.  Letos procházíme velkou změnou, kdy od září se budou provádět zkoušky podle nového syllabusu. Proto  právě teď je daleko více důležité, než kdykoli jindy se seminářů účastnit. Jediná cesta k úspěchu je trénink.  Chápu, že doba je zlá, ale každý si sáhněte do svědomí a pokuste zadumat co chcete dělat. Aikido není sport, nebo pouliční bojové umění. Je to především cesta. Abych pravdu řekl, vaše cesta Budo mě moc nepřesvědčila. Chtělo by to mnohem více. Jen si vzpomeňte na sedm ctností BUDO. Pokuste se je rozvíjet tím správným směrem.  Jen správný přístup a postoj nás dokáže stmelit. Každý však musí začít u sebe. … 🙁

Osu!!!

Paměti Mistra

Aiki není způsob jak bojovat nebo porazit nepřítele. Je to způsob, jak uvést svět v soulad a vytvořit ze všech lidských bytostí jednu rodinu.

Tajemství aikido spočívá v souladu s pohyby vesmíru a v našem sjednocení se s vesmírem samým. Ten, kdo již poznal tajemství aikido má vesmír v sobě a může říct „Já jsem vesmír“. Nikdy nebudu poražen, ať je útok jakkoli rychlý. Není to proto, že má technika je rychlejší než protivníkova. Není to otázka rychlosti. Boj skončil dřív než začal. Aikido ničemu neodporuje. proto jej nelze porazit. V lásce nejsou konflikty. V lásce nejsou ani nepřátelé. Mysl plná konfliktů a existence nepřátel není v souladu s vůlí boží. Vítězství znamená porazit vlastní touhu po sporu. Znamená dosáhnout svého poslání. Není to pouze teorie. Budete-li toto cvičit, potom přijmete obrovskou sílu jednoty s přírodou.

Nedívete se do protivníkových očí, nebo příliš upoutají vaši mysl.

Nedívejte se na jeho meč, nebo vás s ním usmrtí.

Nedívejte se na něho, nebo naruší vaše soustředění.

Pravé budo je rozvoj přitažlivosti, se kterou na sebe upoutáte pozornost celého protivníka. Všechno, co musíte udělat, je mít to na paměti a podle toho jednat. Tohle platí, i když stojím k protivníkovi zády. Když zaútočí, a zasáhne, zraní sám sebe vlastním zaujetím zasáhnout. Já a vesmír jsme jedno. Když se postavím, přitáhnu ho k sobě. Před Ueshibou a aikido není čas ani prostor, jen vesmír takový jaký je. Pro Ueshibu a aikido nejsou nepřátelé. Mýlíš se, jestliže si myslíš, že opravdové budo znamená bojovat s protivníky a nepřáteli, být silný a porazit je. Pro opravdové budo nejsou ani protivníci ani nepřátelé. Skutečné budo znamená být s vesmírem, což znamená sjednotit se s jeho středem.

Aikido potřebuje člověka s myslí otevřenou pomáhat všem lidským bytostem a ne toho, kdo touží po síle a kdo cvičí pouze, aby mohl porazit protivníky.

Zůstávám klidný, jakkoliv a kdykoliv jsem napaden.

Neoddávám se životu ani smrti.

Nechávám všechno, jak je, Bohu.

Straňte se upjatosti k životu nebo smrti a udržujte mysl, která přenechá všechno jemu, nejenom, když jste napadeni, ale ve vašem každodenním životě.

Pravé budo je výsledkem působení lásky. Je věnováním života všem živým bytostem a ne zabíjením nebo zápasem s ostatními.

Láska je ochranným božstvem všeho.

Bez ní nemůže nic existovat.

Aikido je uskutečněním lásky.

Nevybírám si partnery z řad lidí. Z koho tedy? Z Boha. Tento svět není v pořádku, protože si lidé dělají partnery jeden z druhého a dělají a říkají hlouposti. Dobré a špatné bytosti jsou na světě všechny společně v jedné rodině. Aikido se zdržuje jakýchkoliv sympatií. Neříká že věci jsou dobré nebo špatné. Udržuje všechny bytosti v neustálém růstu a rozvoji a slouží k dotvoření vesmíru.
V aikido ovládáme protivníkovu mysl dřív, než mu budeme čelit. To je způsob, jak ho stáhneme do nás samotných. Duch aikido má milující útok a mírové usmíření. V tomto úsilí přivedeme protivníka a sjednotíme ho s vůlí a silou lásky. Prostřednictvím lásky jsme schopni očistit ostatní.
Pochopte aikido nejdřív jako budo a potom jako službu k vytváření celůosvětové rodiny. Aikido není pro jedinou zemi nebo pro někoho konkrétně. Jediný účel je provést Boží dílo.
Opravdové budo je milující ochrana všech bytostí duchem usmíření. Smír znamená dovolit dakončení svého poslání každé bytosti.
„Cesta“ znamená být za jedno s Boží vůlí a její praxe. Jestliže se od ní jen nepatrně vzdálíme, už není více „cestou“.

Můžeme říct, že aikido je způsob jak odstranit zlo upřímností našeho dechu místo mečem. Je to způsob, jak změnit svět zlých myšlenek ve svět ducha. To je poslání aikido.

Mysl zla podlehne poražena a Duch vítězně povstane. Potom v tomto světě aikido ponese ovoce.

Bez budo se národy obrátí v trosky, protože budo je život milující ochrany a je zdrojem činnosti vědy.

Ti kdož hledají skrze studium aikido by měli otevřít svou mysl, naslouchat upřímnosti Boží prostřednictvím aikido a to také cvičit. Měli byste porozumět ohromnému očištění skrze aiki. To byste měli cvičit, zdokonalovat a ochotně rozvíjet bez zábran vašeho ducha.

Chci, aby ohleduplní lidé naslouchali hlasu aikido. Není to proto, abyste opravovali ostatní. Je to proto, abyste napravili vaší vlastní mysl. To je aikido. To je poslání aikido a mělo by být i vašim posláním.